Orochi

Đại diện cho sự tồn tại ý chí địa cầu của phương đông, có năng lực khiến mọi thứ quay về hư không, mục tiêu cuối cùng là điều chỉnh sự cân bằng của vạn vật trên trái đất, vì vậy xem con người phá hoại tự nhiên là kẻ địch.

Thệ Ước

Tấn công bằng cú đá chân cực mạnh. Tấn công kẻ địch đơn lẻ.

Giải Trừ-Phất

Dùng sóng năng lượng phá hủy hiệu quả giam cầm. Tấn công kẻ địch đơn lẻ, hồi 100 điểm Nộ; tăng 1 tầng [Thần Huyết Tổ Chú] cho mục tiêu. ( [Thần Huyết Tổ Chú] giảm 1% tất cả thuộc tính, duy trì vĩnh viễn, cộng dồn 5 tầng.)

Hỏa Lan Giáng

Triệu hồi 2 luồng lửa lam tấn công kẻ địch. Tấn công 1 kẻ địch, gây cho mục tiêu có [Thần Huyết Tổ Chú] phe địch 50% sát thương lây lan; tăng cho mục tiêu 1 tầng [Thần Huyết Tổ Chú], [Câm Lặng] gây cho kẻ địch có [Thần Huyết Tổ Chú] tỉ lệ [Câm Lặng].

Hỗn

Lấy danh nghĩa mặt đất, diệt sạch mọi kẻ địch thiên nhiên. Tuyệt kỹ Orochi mạnh nhất. Tấn công toàn thể phe địch, địch càng ít người, sát thương càng cao. Thêm cho mỗi Kẻ Địch 1 trạng thái ngẫu nhiên: [Thần Huyết Tổ Chú], [Lưu Huyết], [Trúng Độc], [Thiêu Đốt], [Tê Liệt], [Câm Lặng], [Choáng]. Bản thân thêm [Hồi Sinh] Lần sau tử vong hồi sinh, khôi phục 20% sinh lực tối đa và 200 điểm Nộ, bên địch và ta mỗi khi có Sức Mạnh Mãng Xà hoặc Đấu Sĩ có [Thần Huyết Tổ Chú] sẽ khôi phục thêm 2% sinh lực tối đa và 50 điểm Nộ. Sau khi thức tỉnh vũ khí tăng sát thương và hiệu quả kỹ năng.

Đội thủ lĩnh kinh điển 1: Orochi, Rugal, Goenitz, tấn công tăng 15%

Đội thủ lĩnh kinh điển 2: Có 3 đấu sĩ và tổng sao đạt 15, tấn công tăng 20%

Đội thủ lĩnh kinh điển 3: Có 3 đấu sĩ và tổng sao đạt 21, tấn công tăng 25%

Cuộc chiến đã định 1: Orochi, Iori, Kyo, HP +15%

Cuộc chiến đã định 2: Có 3 đấu sĩ và tổng sao đạt 15, HP +20%

Cuộc chiến đã định 3: Có 3 đấu sĩ và tổng sao đạt 21, HP +25%

Hiến tế 1 Orochi, Yashiro-Địa, Shermie Yuki, Chirs-Viêm, HP +15%

Hiến tế 2: Có 4 đấu sĩ và tổng sao đạt 20, HP +20%

Hiến tế 3: Có 4 đấu sĩ và tổng sao đạt 28, HP +25%

Ngưng bổn cố nguyên 1: Kích hoạt 5 túc mệnh đấu sĩ khác, HP tất cả đấu sĩ tăng 0.6%

Ngưng bổn cố nguyên 2: Kích hoạt 6 túc mệnh đấu sĩ khác và tổng cấp túc mệnh đạt lv8 HP tất cả đấu sĩ tăng 0.9%

Ngưng bổn cố nguyên 3: Kích hoạt 7 túc mệnh đấu sĩ khác và tổng cấp túc mệnh đạt lv8 HP tất cả đấu sĩ tăng 1.2%

Diệt thế 1: Thức tỉnh vũ khí, thức tỉnh tuyệt kĩ [Hỗn]

Diệt thế 2: Thức tỉnh vũ khí bậc 2, sát thương tuyệt kĩ tăng 7.5%

Diệt thế 3: Thức tỉnh vũ khí bậc 3, sát thương tuyệt kĩ tăng 15%

Trọng tài thiên đạo 1: Thức tỉnh áo, tấn công tăng 7.5%

Trọng tài thiên đạo 2: thức tỉnh sách bậc 2, tấn công tăng 10%

Trọng tài thiên đạo 3: thức tỉnh sách bậc 3, tấn công tăng 13%

Bảo vệ trật tự 1: thức tỉnh sách, tấn công tăng 7.5%

Bảo vệ trật tự 2: thức tỉnh sách bậc 2, tấn công tăng 10%

Bảo vệ trật tự 3: thức tỉnh sách bậc 3, tấn công tăng 13%

Ý chí địa cầu 1: thức tỉnh huy hiệu, HP+7.5%

Ý chí địa cầu 2: thức tỉnh huy hiệu bậc 2, HP+10%%

Ý chí địa cầu 3: thức tỉnh huy hiệu bậc 3, HP+13%