Iori Yagami

Hậu duệ Yagami bảo vệ "Ngọc Yasaka", khả năng điều khiển lửa tím.

Ám Phất

Võ thuật cổ phái Yasakani, do Máu Orochi mà sinh ra Thương Tử Viêm. Tấn công cá nhân địch.

Đàn Nguyệt-Âm

Võ thuật phái Yasakani, đè kẻ địch xuống đất và thi triển Bộc Viêm tấn công. Tấn công kẻ địch đơn lẻ, hồi 100 điểm Nộ; có tỉ lệ nhất định tăng cho bản thân 15% Hút HP, duy trì 32 giây.

Hoa Hướng Dương

Chiêu 313 của võ thuật phái Yasakani, cùng dòng với Đàn Nguyệt-Dương phái Kusanagi. [Đòn Ném] (không thể bị đỡ đòn, giảm mức bảo kích 30%) tấn công kẻ địch đơn lẻ, tăng cho bản thân 15% Hút HP; có tỉ lệ nhất định hấp thu của mục tiêu 100 Nộ, và khiến mục tiêu [Lưu Huyết]; nếu sinh lực mục tiêu lớn hơn bản thân, tăng 10% sát thương.

Lửa Xâu Xé

Võ thuật phái Yasakani, kỹ năng của Iori Yagami. Tấn công đơn vị địch, [Hấp Thu] của mục tiêu 10% tấn công (tối đa 5 tầng); [Hấp Thu] của mục tiêu 8% Sinh lực tối đa, nếu mục tiêu đã [Lưu Huyết], [Hấp Thu] thêm 4% sinh lực tối đa. Sau khi thức tỉnh vũ khí đặc biệt sẽ tăng sát thương, hấp thu thêm tấn công, và kèm cho mục tiêu 2 tầng [Lưu Huyết].

Máu Orochi 1: Iori, Orochi, Ryuji, Leona, tấn công tăng 15%

Máu Orochi 2: Có 4 đấu sĩ và tổng sao đạt 20, tấn công tăng 20%

Máu Orochi 3: Có 4 đấu sĩ và tổng sao đạt 28, tấn công tăng 25%

Thiếu niên nghịch lửa 1: Iori, K', Kyo, HP +15%

Thiếu niên nghịch lửa 2: Có 3 đấu sĩ và tổng sao đạt 15, HP+20%

Thiếu niên nghịch lửa 3: Có 3 đấu sĩ và tổng sao đạt 21, HP+25%

Đội 96 1 Iori, Vice, Mature, tấn công tăng 15%

Đội 96 2: Có 3 đấu sĩ và tổng sao đạt 15, tấn công tăng 20%

Đội 96 3: Có 3 đấu sĩ và tổng sao đạt 21, tấn công tăng 25%

Chiến ý bộc 1: Kích hoạt 5 túc mệnh đấu sĩ khác, tấn công tất cả đấu sĩ tăng 0.6%

Chiến ý bộc 2: Kích hoạt 6 túc mệnh đấu sĩ khác và tổng cấp túc mệnh đạt lv8 tấn công tất cả đấu sĩ tăng 0.9%

Chiến ý bộc 3: Kích hoạt 7 túc mệnh đấu sĩ khác và tổng cấp túc mệnh đạt lv8 tấn công tất cả đấu sĩ tăng 1.2%

Kế thừa thần khí 1: Thức tỉnh vũ khí, thức tỉnh tuyệt kĩ [Lửa xâu xé]

Kế thừa thần khí 2: Thức tỉnh vũ khí bậc 2, sát thương tuyệt kĩ tăng 7.5%

Kế thừa thần khí 3: Thức tỉnh vũ khí bậc 3, sát thương tuyệt kĩ tăng 15%

Buông thả 1: Thức tỉnh áo, HP+7.5%

Buông thả 2: Thức tỉnh áo bậc 2, HP+10%

Buông thả 3: Thức tỉnh áo bậc 3, HP+13%

Cắt đứt tàn bạo 1 : thức tỉnh sách, tấn công tăng 7.5%

Cắt đứt tàn bạo 2: thức tỉnh sách bậc 2, tấn công tăng 10%

Cắt đứt tàn bạo 3: thức tỉnh sách bậc 3, tấn công tăng 13%

Huyết tố chú 1: thức tỉnh huy hiệu, HP+7.5%

Huyết tố chú 2: thức tỉnh huy hiệu bậc 2, HP+10%%

Huyết tố chú 3: thức tỉnh huy hiệu bậc 3, HP+13%