Kusanagi Kyo

Người kế thừa phái Kusanagi, sở hữu khả năng điều khiển lửa, là kẻ thù suốt đời của Iori Yagami.

Đàn Nguyệt-Dương

Sau đòn vuốt sẽ kích nổ lửa mặt trời thiêu đốt kẻ địch. Tấn công 1 kẻ địch.

Quỷ Thiêu

Tung cú đấm theo sức mạnh của Hỏa Diệm Kusanagi. Tấn công kẻ địch đơn lẻ, hồi phục 100 điểm nộ; Sau R+, thêm cho mục tiêu 1 tầng [Thiêu Đốt].

Độc Giảo

Chiêu 115 võ thuật cổ của Phái Kusanagi, tấn công Bộc Viêm liên tiếp bằng khuỷu tay. Tấn công 1 hàng địch, thêm cho mục tiêu chính 1 tầng [Thiêu Đốt]; sau SSR, tăng cho tất cả mục tiêu 1 tầng [Thiêu Đốt].

Vô Chiêu

Tuyệt Kỹ Cuối Kusanagi Kyo dùng thiên phú sáng tạo. Tấn công 1 hàng địch và tăng 1 tầng [Thiêu Đốt]; mỗi mục tiêu mỗi thêm 1 tầng [Thiêu Đốt], tăng 3% tấn công, duy trì 2 lần liên kích phe ta; Sau SR, mục tiêu mỗi tầng [Thiêu Đốt] có tỉ lệ nhất định giảm 300 nộ của mục tiêu. Hóa giải trạng thái bất lợi và tăng 10% cường độ hiệu quả, duy trì 32 giây.

Ngọn lửa trong lòng 1: Có Kyo, Mai, Shingo Yabuki, tấn công tăng 15%

Ngọn lửa trong lòng 2: Có 3 đấu sĩ và tổng sao đạt 15, tấn công tăng 20%

Ngọn lửa trong lòng 3: Có 3 đấu sĩ và tổng sao đạt 21, tấn công tăng 20%

Bảo vệ gia tộc 1: Kyo, Nakoruru, Chizuru, HP +15%

Bảo vệ gia tộc 2: Có 3 đấu sĩ và tổng sao đạt 15, HP+20%

Bảo vệ gia tộc 3: Có 3 đấu sĩ và tổng sao đạt 21, HP+25%

Nổi tiếng 1 Kyo, Iori, Ukyo, tấn công tăng 15%

Nổi tiếng 2: Có 3 đấu sĩ và tổng sao đạt 15, tấn công tăng 20%

Nổi tiếng 3: Có 3 đấu sĩ và tổng sao đạt 21, tấn công tăng 25%

Phấn khích 1: Kích hoạt 5 túc mệnh đấu sĩ khác, tấn công tất cả đấu sĩ tăng 0.6%

Phấn khích 2: Kích hoạt 6 túc mệnh đấu sĩ khác và tổng cấp túc mệnh đạt lv8 tấn công tất cả đấu sĩ tăng 0.9%

Phấn khích 3: Kích hoạt 7 túc mệnh đấu sĩ khác và tổng cấp túc mệnh đạt lv8 tấn công tất cả đấu sĩ tăng 1.2%

Kế thừa thần khí 1: Thức tỉnh vũ khí, thức tỉnh tuyệt kĩ [Vô Chiêu]

Kế thừa thần khí 2: Thức tỉnh vũ khí bậc 2, sát thương tuyệt kĩ tăng 7.5%

Kế thừa thần khí 3: Thức tỉnh vũ khí bậc 3, sát thương tuyệt kĩ tăng 15%

Ngọn lửa tẩy rửa 1: Thức tỉnh áo, HP+7.5%

Ngọn lửa tẩy rửa 2: Thức tỉnh áo bậc 2, HP+10%

Ngọn lửa tẩy rửa 3: Thức tỉnh áo bậc 3, HP+13%

Lửa tịnh thế 1: thức tỉnh sách, tấn công tăng 7.5%

Lửa tịnh thế 2: thức tỉnh sách bậc 2, tấn công tăng 10%

Lửa tịnh thế 3: thức tỉnh sách bậc 3, tấn công tăng 13%

Viêm-Quý công tử 1: thức tỉnh huy hiệu, HP+7.5%

Viêm-Quý công tử 2: thức tỉnh huy hiệu bậc 2, HP+10%%

Viêm-Quý công tử 3: thức tỉnh huy hiệu bậc 3, HP+13%